Skocz do zawartości
Zdjęcie

Manuskrypt George'a Ripley'a


 • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
24 odpowiedzi w tym temacie

#1

dżek.

  Muzyka Śnieżnych Pól

 • Postów: 1196
 • Tematów: 280
 • Płeć:Mężczyzna
 • Artykułów: 39
Reputacja znakomita
Reputacja

Napisano

*
Popularny

Manuskrypt Ripley'a


Manuskrypt Ripley'a jest ważną piętnastowieczną pracą z emblematycznego symbolizmu. Dwadzieścia jeden kopii jest znanych, datowane są od wczesnego XVI wieku, aż do połowy XVII. Istnieją dwie różne formy symboliki, 17 rękopisów z głównych wersji, a 4 rękopisy z odmiennych. Istnieje bardzo duże zróżnicowanie w języku angielskim na tekstach z różnych manuskryptów, ten tekst tutaj ma zmodernizowaną i ujednoliconą wersję. To nie jest wydanie odpowiednich badań, ale modyfikacja tekstu w nowoczesnej i czytelnej formie. Dodam ryciny manuskryptu opublikowane przez David'a Beuther'a w 'Universal und Particularia' ... Hamburg, 1718.


You must make Water of the Earth, and Earth of the Air, and Air of the Fire, and Fire of the Earth.
The Black Sea. The Black Luna. The Black Sol.

Musisz stworzyć Wodę z Ziemi, i Ziemię z Powietrza, i Powietrze z Ognia, i Ogień z Ziemi.
Czarne Morze. Czarny Księżyc. Czarne Słońce.

Dołączona grafika

Here is the last of the White Stone and the begining of the Red.

Oto jest ostatni z Białego Kamienia i początek Czerwonego.


Of the son take the light

Podjąłem syna w świetle

The Red gum that is so bright

Czerwonego Dziąsła, jest on zbyt jasny

And of the Moon do also

I Księżyc*9* również

The which gum they both trowe

Dziąsła, które są zarówno trowe?

The philosophers Sulphur vive

Filozofów Sulphur(siarki) vive

This I call it without strife

To ja nazywam, bez walki

Kybright and Kebright it is called also

Kybright i Kebright tak samo są nazwane

And other names many more

I inne imiona wielu więcej

Of them drawe out a tincture

Z nich wylewa na zewnątrz tynktury*1*

And make of them a marriage pure

I uczynić z nich małżeństwa czyste

Between the husband and the wife

Pomiędzy mężem, a żoną

Espowsed with the water of life

Tryskając z wody życia

But of this water thou must beware

Ale to Ty tej wody musisz się wystrzegać

Or else thy work will be full bare

Albo twoja praca będzie pełne nagich

He must be made of his own kind

On musi być wykonany z jego własnej natury

Mark thou now in thy mind

Znamię teraz w Twoim umyśle

Acetome of philosophers men call this

Acetonem*8* filozofów ludzie nazywają to

A water abiding so it is

Noszeniem wody, więc to są

The maidens milk of the dew

Panieńskie mleka rosy

That all the work doth renew

To wszystko działa, co Bóg odnowił

The Serpent of life it is called also

Wężem życia nazywane jest to także

And other names many more

I inne nazwy wiele więcej

The which causeth generation

Który sprowadzi generację

Betwixt the man and the woman

Pomiędzy mężczyzną i kobietą

But looke thou no division

Ale Ty patrzysz bez podziału

Be there in the conjunction

Tam w koniunkcji

Of the moon and of sun

Księżyca i słońca*10*

After the marriage be begun

Po zawarciu związku małżeńskiego, które zostało rozpoczęte

And all the while they be a wedding

W czasie ślubu

Give to them their drinking

Daj im do picia

Acetome that is good and fine

Aceton, który jest dobry i znakomity

Better to them then any wine

Lepszy dla nich od każdego wina

Now when this marriage is done

Teraz, kiedy to małżeństwo jest skończone

Philosophers call it a stone

Filozofowie nazywają to kamieniem

The which hath a great nature

Po co wam wielki charakter

To bring a stone that is so pure

Aby wnieść kamień, który jest tak czysty

So he have kindly nourishment

Więc uprzejmie nakarm

Perfect heat and decoction

Perfekcyjne ciepło i wywar

But in the matrix when they be put

Ale w matrycy, gdy są ułożone

Let never the glasse be unshut

Nie pozwól nigdy szkłu być domkniętym

Till they have ingendred a stone

Do ich ingendred? kamienia

In the world there not such a one

W świecie nie ma takiego jednegoDołączona grafika


The Red Lune. The Spirit of Water. Red Sol. The Red Sea.

Czerwony Księżyc. Duch Wody. Czerwone Słońce. Morze Czerwone.


On the ground there is a hill

Na ziemi znajduje się wzgórze

Also a serpent within a well

Również wąż wewnątrz jest dobry

His tail is long with wings wide

Jego długi ogon jest szeroki ze skrzydłami

All ready to flee by every side

Wszyscy gotowi do ucieczki przez wszystkie strony

Repair the well fast about

Wyremontuj studnię, szybko o

That thy serpent pass not out

To wtedy Twój wąż nie zemdleje

For if that he be there a gone

Na razie, jeśli odejdzie

Thou lose the virtue of the stone

Ty stracisz moc kamienia

Where is the ground you must know here

Gdzie jest grunt musisz znać tutaj

And the well that is so clear

I dobrze, że jest tak jasne

And what is the dragon with the tail

A czym jest smok z ogonem

Or else the work shall little avail

Albo jeszcze praca mało korzystna

The well must run in water clear

W studni musi być przezroczysta woda

Take good heed for this your fire

Troszczcie się bardzo na ten twój ogień

The fire with water bright shall be burnt

Ognień z jasnością wody będzie spalony

And water with fire washed shall be

I wody z ogniem umyta będzie

The earth on fire shall be put

Ziemia w ogniu zostanie położona

And water with air shall be knit

I woda z powietrzem będzie trykotem

Thus ye shall go to purification

W ten sposób pójdzie do oczyszczenia

And bring the serpent to redemption

I doprowadzić do umorzenia węża

First he shall be black as a crow

Po pierwsze jest on czarny jak kruk

And down in his den shall lie full low

Następnie w jego legowisku przysługuje pełny, niski

Swelling as a toad that lieth on the ground

Obrzęk jak ropucha*3*, że położy na ziemi

Burst with bladders sitting so round

Wybuch z płomieniami dookoła tak przez cały

They shall to burst and lie full plain

Oni są spaleni i kłamią zwykle pełno

And this with craft the serpent is slain

A to z łodzi węża zostanie zabite

He shall shine colors here many a one

On świeci tutaj kolorami wieloma z jednego

And turn as white as whale's bone

I robi się biały jak kości wieloryba

With the water that he was in

Z wodą, gdzie on był

Wash him clear from his sin

Umyj go wyraźnie od jego grzechu

And let him drink a little and a light

I niech piją mało i światła

And that shall make him fair and white

I że stworzą go sprawiedliwym i białym

The which whiteness be abiding

Których biel jest przestrzeganie

Lo here is a very full finishing

Oto jest tu bardzo pełne wykończenie

Of the white stone and the red

Z białego kamienia i czerwonego

Lo here is the very true deed.

Oto tutaj jest bardzo prawdziwy akt.
The Red Lion. The Green Lion. The Mouth of Choleric beware.

Czerwony Lew*5*. Zielony Lew*6*. Ust choleryka się strzeż.

Dołączona grafika

Here is the last of the Red, and the beginning to put away the dead. The Elixir Vitae*2*.

Oto ostatni Czerwony, i początek by przełożyć śmierć. Eliksir Życia.


Take the father that Phoebus so high

Zapoznaj się z ojcem, tak wysokim jak Phoebus*11*

That sit so high in majesty

Który siedzi tak wysoko w hierarchii

With his beams that shines so bright

Z jego promieniami, które świecą tak jasno

In all places wherever that he be

We wszystkich miejscach, gdziekolwiek on jest

For he is father to all things

Bo on jest ojcem wszystkich rzeczy

Maintainer of life to crop and root

Opiekun życia do urodzajnego i zakorzenionego

And causeth nature for to spring

I sprawia, iż natura dla wiosny

With the wife beginneth soothe

Jest żoną i zaczyna uspokajać

For he is salve to every sore

Bo to maść na każdy ból

To bring about this prosperous work

Aby urzeczywistnić tę prosperującą pracę

Take good heed unto this lore

Troszczcie się bardzo ku tej tradycji

I say unto learned and unto clerk

Mówię Wam ku nauce i ku urzędom

And Homogenie is my name

Jam jest Homogenia*12*

Which God made with his own hand

Którą Bóg stworzył z własną ręką

And Magnesia is my dame

A moją damą jest Magnezja*13*

You shall verily understand.

Zaprawdę będzie Ci dane to zrozumieć

Now I shall here begin

Teraz będę tutaj zaczynać

For to teach thee a ready way

Aby nauczyć Cię właściwej drogi

Or else little shall thou win

Albo jeszcze pokazać trochę drogę do zwycięstwa

Take good heed what I do say

Troszczcie się o to co mówię

Divide thou Phoebus in many parts

Podzielisz Phoebusa na wiele części

With his beams that be so bright

Z jego promieniami, które są tak jasne

And this with nature him convert

A to z natury go zmienia

The which is mirror of all light

Jest odbiciem każdego światła

This Phoebus hath full many a name

Phoebus posiada wiele imion

Which that is full hard to know

Które są ciężkie do zrozumienia

And but thou take the very same

Jeśli weźmiesz takie same

The philosophers stone ye shall not know

Kamienia Filozoficznego nie pojmiecie

Therefore I counsel ere ye begin

Dlatego radzę zanim zaczniecie

Know it well what it should be

Wiedzcie dobrze co powinno być

And that is thick make it thin

Że to co grube stworzy cienkie

For then it shall full well like thee

Od wtedy będzie proste jak Ty

Now understand what I mean

Teraz rozumiem co mam na myśli

And take good heed thereto

I wymagam dobrej uwagi od tego

Our work else shall little be seen

Nasza praca jest jeszcze mało widoczna

And turn thee to much woe

I odwraca za bardzo uwagę

As I have said this our lore

Jak powiedziałem naszej tradycji

Many a name I wish he hath

Wiele imion będzie żałować

Some behind and some before

Niektórzy za, niektórzy przeciw

As philosophers doth him give

Zanim filozofowie go dadzą

In the sea without lees

W morzu, bez osadu

Standeth the bird of Hermes

Stoi ptak Hermesa

Eating his wings variable

Zjada własne skrzydła niezmiennie

And maketh himself yet full stable

I tworzy go jeszcze bardziej stabilnym

When all his feathers be from him gone

Gdy wszystkie jego pióra od niego odpadną

He standeth still here as a stone

On stoi wciąż tu jak kamień

Here is now both white and red

Tutaj jest zarówno biały i czerwony

And all so the stone to quicken the dead

A wszystko to kamień przyśpieszający śmierć

All and some without fable

Wszystko, a niektóre bez bajki

Both hard and soft and malleable

Zarówno twardego i miękkiego i ciągliwego

Understand now well and right

Rozumiem teraz dobrze i dokładnie

And thank you God of this sight

I dziękuję Bogu za ten widok
The bird of Hermes is my name eating my wings to make me tame.

Jam jest ptak Hermes*4* własne skrzydła pożerając oswojony zostałem[*7*].

Dołączona grafika

The Red Sea. The Red Sol. The Red Elixir Vitae.
Red Stone. White Stone. Elixir Vitae. Luna in Crescent.

Morze Czerwone. Czerwone Słońce. Czerwony Eliksir Życia.
Czerwony Kamień. Biały Kamień. Eliksir Życia. Księżyc w Kwadrze.


I shall you tell with plain declaration

I powiem Ci zwykłą deklarację

Where, how, and what is my generation

Gdzie, jak i co jest moim pokoleniem

Omogeni is my Father

Homogenia*12* to mój ojciec

And Magnesia is my Mother

I Magnezja jest moją Matką

And Azot truly is my Sister

I Azot moją Siostrą

And Kibrick forsooth is my Brother

I zaiste Kibrick jest moim bratem

The Serpent of Arabia is my name

Wąż Arabii to jest moja imię

The which is leader of all this game

Który jest liderem tej całej gry

That sometime was both wood and wild

Że kiedyś byłem drewniany i dziki

And now I am both meek and mild

I teraz jestem cichy i łagodny jak

The Sun and the Moon with their might

Słońce i Księżyc w swojej jasności

Have chastised me that was so light

Czy karcił mnie, że był tak lekki

My wings that me brought

Moje skrzydła, które mi przyniósł

Hither and thither where I thought

Tu i tam, gdzie Myślałem, że

Now with their might they down me pull,

Teraz z ich jasności mogą ciągnąć mnie w dół

And bring me where they will

I zabiorą mnie tam gdzie chcą

The Blood of mine heart I wish

Krew z Mego serca chcę

Now causeth both joy and blisse

Teraz by powodowała zarówno radość jak i rozkosz

And dissolveth the very Stone

I rozpuści bardzo Kamień

And knitteth him ere he have done

I spój go zanim on sam to zrobi

Now maketh hard that was lix

Teraz czyni go twardszym niż był

And causeth him to be fix

I spowoduje już brak poprawek

Of my blood and water I wish

Z mojej krwi i wody chcę

Plenty in all the World there is

A wiele na całym świecie nie ma

It runneth in every place

To płynie w każdym miejscu

Who it findeth he hath grace

Kto znalazł dostąpił łaski

In the World it runneth over all

Na świecie to płynie w stosunku do wszystkich

And goeth round as a ball

I toczy się jak piłka

But thou understand well this

Ale Ty dobrze to rozumiesz

Of the worke thou shalt miss

Za pracą będziesz tęsknił

Therefore know ere thou begin

Dlatego wiedz zanim rozpoczniesz

What he is and all his kin

Kim on jest i cały jego ród

Many a name he hath full sure

Wiele z imion jest prawdziwych

And all is but one Nature

Ale wszystkie spośród jednej - Natury

Thou must part him in three

Musisz go podzielić na trzy części

And then knit him as the Trinity

A następnie spoić jak Trójcę

And make them all but one

I tworzyć wszystko ale w jedności

Lo here is the Philosophers Stone

I oto tu jest Kamień FilozoficznyDołączona grafika


*1**tincture* - (od łac. "tinctura" - nalewka). Znany też jako xerion (arab. El Iksir, łac. elixir, pol. eliksir). Określona przez greckiego alchemika Zosimosa z Panopolis legendarna substancja od wieków poszukiwana przez alchemików, zamieniająca metale nieszlachetne w szlachetne zwana Kamieniem filozoficznym (łac. lapis philosophorum).

*2**Elixir vitae* - Eliksir życia (od arab. El Iksir; łac. elixir vitae) – znany także jako "eliksir nieśmiertelności" lub "Tańcząca Woda" - to fikcyjna substancja (płyn, napój) mająca zatrzymywać proces starzenia u osoby, która ją wypiła. Miała dawać młodość i wieczne życie (nieśmiertelność). Żeby go stworzyć potrzeba było kamienia filozoficznego. Eliksir mógł też oznaczać wywar przekształcający metale nieszlachetne (ołów, rtęć) w złoto czyli miał umożliwiać transmutację pewnych substancji w złoto.

*3**as a toad* - Ropucha często oznacza ziemskie sprawy, lub sophic sulphur (tutaj oznacza sophic Großer), w którym właściwości fizyczne siarki są nieobecne.

*4**Bird of Hermes* - Ptak Hermesa przedstawiony jest jak zjada lewe skrzydło zostało zinterpretowane to jako stabilizacja działań w stosunku do rtęci. Jednakże, rtęć nie zawsze reprezentuje znajomą rtęć, ale jest raczej wskazówką co do własności bardziej duchowych niż chemicznych.

*5**Red Lion* - Czerwony Lew może reprezentować siarkę.

*6**Green Lion* - Zielonego Lew może reprezentować rtęć lub siarczan, czy może nawet antymon.

*7**Jam jest ptak Hermes własne skrzydła pożerając oswojony zostałem* - [podobieństwo do] Uroboros – staroegipski i grecki symbol przedstawiający węża z ogonem w pysku, który bez przerwy pożera samego siebie i odradza się z siebie. Jako symbol gnostyków urobor wyraża jedność duchową i fizyczną wszechrzeczy, która nigdy nie zaniknie i będzie trwać w nieskończoność w formie ciągłej destrukcji i odradzania się. Jest to symbol nieskończoności, wiecznego powrotu i zjednoczenia przeciwieństw (coincidentia oppositorum). Gryzący własny ogon wąż wskazuje, że koniec w procesie wiecznego powtarzania odpowiada początkowi. Mamy tu do czynienia z symboliką cyklicznego powtarzania - obiegu czasu, odnawiania się świata i światów, śmierci i odrodzenia, wieczności po prostu. W symbolice alchemicznej urobor to symbol zamkniętego, stale się powtarzającego procesu przemiany materii - procesu, który w formie faz podgrzewania, parowania, chłodzenia i kondensacji cieczy ma prowadzić do sublimacji substancji. Urobor to odpowiednik kamienia filozoficznego.

*8**Aceton* - jest powszechnie stosowanym rozpuszczalnikiem organicznym o dużej polarności. Rozpuszcza większość miękkich tworzyw sztucznych, lakiery, tłuszcze, oleje. Stosuje się go przy produkcji leków, barwników, farb, lakierów i środków czyszczących.

*9**Księżyc* - reprezentuje srebro lub sophic? rtęci.

*10**Słońce* - reprezentuje złoto, męskość lub sophic? siarki.

*11**Phoebus* - Febus (wymawiane / fi ː bəs /) to łacińska forma greckiego Phoibos (Φοίβος) "Lśniący-Bóg". Najczęściej określano tym słowem Boga Apollo w mitologii greckiej syn Zeusa i Leto. Urodził się na wyspie Delos. Był bliźniaczym bratem Artemidy. Uważany za boga piękna, światła, życia, śmierci, muzyki, wróżb, prawdy, prawa, porządku, patrona sztuki i poezji, przewodnika muz (Ἀπόλλων Μουσηγέτης Apollon Musegetes). Przebywał na Parnasie, skąd zsyłał natchnienie.

*12**Homogenia* - (homo- + gr. génos ‘ród’) wspólna przynależność do danego rodzaju.

*13**Magnezja* - (magnezja palona), czyli inaczej tlenek magnezu, jest to biały proszek który po rozpuszczeniu w kwasach przechodzi do postaci wodorotlenku. Otrzymuje się ją w wyniku prażenia magnezytu (węglan wapnia) Ze względu na własności zobojętniające kwasy jest stosowany w medycynie przy nadkwasocie, bywa też składnikiem pasty do zębów. Z kolei, dzięki temu że temperatura topnienia tlenku magnezu jest bardzo wysoka (ok. 2800 stopni C) jest wykorzystywany przy budowie ceramiczcnych naczyń żaroodpornych. Jest on także stosowany w budownictwie jako jeden ze składników ksylolitu (inaczej skałodrzew) z którego buduje się posadzki w halach fabrycznych.

[przypisy autora tego artykułu powstały w nieokreślonej kolejności]

Film przedstawiający manuskrypt Ripley'a [Link alternatywny -> ]
http://www.youtube.com/watch?v=FSvGWhk5720
Informacje o autorze manuskryptu:


George Ripley - był słynnym XV-wiecznym angielskim alchemikiem, ustępował w swoich czasach tylko Roger'owi Bacon'owi. Jego alchemicznych badania i komentarze w całym XVI i XVII wieku były drukowane i tłumaczone zarówno w Anglii jak i za granicą. Data narodzin George'a nie jest dokładnie znana przyjmuje się ok. 1415. Zmarł w 1490. Wstąpił do Kościoła katolickiego, został mnichem augustianów, a następnie został mianowany kanonikiem Bridlington w rodzinnym Yorkshire, w klasztorze, który został założony w czasach Henry'ego I przez Walter'a de Ghent'a.

Urząd kapłański nie przeszkodził Ripley'owi w podróży, uczył fizyki i alchemii we Francji, Niemczech i Włoszech, a nawet Voyaging na wyspie Rodos. W celu uzyskania pełniejszej wiedzy wyjechał z Francji, Niemiec i Włoch, mieszkał przez jakiś czas w Rzymie i tam w 1477 został szambelanem papieża Innocentego VIII. W 1478 powrócił do Anglii w posiadaniu sekretu transmutacji.

Był szczególnie bogaty, dał opinii publicznej jakiś powód, aby wierzyli w jego zdolności do zmiany metali w złoto. Na przykład, Fuller w "Najgorszej Anglii" opisuje renomowanych angielskich dżentelmenów, którzy zgłaszali, że widzieli rekord na wyspie Malta, twierdzili oni, że Ripley wydał ogromne sumy sto tysięcy funtów szterlingów rocznie Rycerzom tej wyspy i i rycerzom Świętego Jana z Jerozolimy na wyspie Rodos, aby wspierać ich w wojnie przeciwko Turkom.

Ostatnie lata spędził jako pustelnik niedaleko Bostonu (Yorkshire). Ripley zmarł w Anglii w 1490 roku, ale jego sława nie umarła razem z nim, jego nazwisko nadal znane jest wiele lat po jego śmierci. Był jednym z pierwszych, któirzy spopularyzowali alchemiczne pisma przypisywane Raymond'owi Lully, który po raz pierwszy stał się znany w Anglii około 1445 roku.

Ripley napisał wiele rozpraw, m.in. Medulla Alchimioe, Traktat rtęci i Związek Alchemii (pisane wierszem) "Dwanaście bram wiodących do odkrycia Kamienia Filozoficznego". Jego dwadzieścia pięć prac na Alchemy, z których Liber Duodecem Portarum [12 zwojów] było najważniejsze, przyniosło mu znaczny rozgłos, napisane w 1471 (pierwszy raz drukowane w 1591 przez Ralph'a Rabbards'a), praca poświęcona i bardzo ceniona przez Króla Edwarda IV. Zbiorowe wydanie jego pism zostało wydane w Kassel Niemcy w 1649 roku.

Zanim umarł, przyznał się, że roztrwonił swoje życie w tej daremnej nauce, i prosił wszystkich ludzi o to, że gdy spotkają się z którąkolwiek z jego książek lub z którymkolwiek z rękopisów, niech spalą je, albo niech nie udzielają im żadnego kredytu, ponieważ on napisał dla ludzi jedynie swoją opinię, a nie właściwe dowody; i ta dalsza rozprawa uobecniła go, że był w błędzie i próżni.


Kopia manuskryptu w rozdzielczości 1548x15540
Dołączona grafika

Ogólne informacje na temat samego zwoju:


Manuskrypt George'a Ripley'a - to praca alchemiczna wypełnione rzekomo tajemniczymi owocami symboliki skomponowany przez słynnego angielskiego alchemika, George Ripley. Dzisiaj nadal istnieje dwadzieścia jeden znanych kopie zwoju; najmłodsza kopia pochodzi z początku XVI wieku. W przeszłości, kopie manuskryptu posiadali głównie ludzie z bogatych sfer arystokratycznych. Zwoje obejmują od około 5 stóp wzdłuż przez 5 cali szerokości ponad 20 stóp długości i na około 3 stopy szeroki. 16 Zwojów jest w posiadaniu bibliotek w Wielkiej Brytanii i 4 w Stanach Zjednoczonych. Przez proces foto-litograficzny, bardzo często używanych na początku 1860, daje nam bardzo jasne ilustracje rysunków. Zwój składa się z arkuszy pergaminu zamontowany na podłożu bielizny. Chociaż seria obrazów jest procesem ciągłym, a każdy prowadzi do następnego, można dowolnie podzielić na opis celów w czterech czy pięciu sekcjach.

(1) Zaczyna się od dużej brodatej postaci ściskającej wazon w kształcie jajka. Na rysunku, w nakryciu głowy i szacie jest prawie pewne, że to Hermes Trismegistus (trzykroć największy), legendarny założyciel alchemii, która została zidentyfikowana z egipskiego boga uzdrawiania Thotha. Wygląd jest zgodny z innymi portretami w dłuższym okresie czasu, na przykład: mozaika Stefano w katedrze w Sienie (1488); grawerowanie w Barlet (1657) Hermesa w jego laboratorium oraz na obrazie z 1700 roku w Bazylei w Muzeum Apotheke. Kształt jaja był bardzo znaczący i symboliczny, utworzenie w tym wielkiego dzieła - Kamienia Filozoficznego. Wazon był hermetycznie zamknięty przez korek. Wazon zawiera szereg ośmiu rond połączonymi przez łańcuchy w większym centralnym rondzie. Każdy małe rondo jest zamknięte i zawiera jedną lub dwie postacie ludzkie, mężczyznę lub kobietę, otoczony przez postacie podobne do mnichów. Większe centralne rondo ma dwie postacie, które siedzą i trzymają książkę, jedną z nich znów wydaje się być postać Hermesa. Na górze w wazonie jest ropucha, a pod nim znajdują się słowa: "Czarne Morze. Czarny Księżyc. Czarne Słońce." Poniżej tych dwóch zestawów wierszy jest piec.

(2) Poniżej pieca w dalszej części jest drzewo, na którym ciekawie przedstawiona jest postać kobieca ze smoczym ogonem i nogami, a dalsza część człowieka tułowia i głowy, znajdująca się pomiędzy słońcem i księżycem, wisi w dół i jest w posiadaniu męskiego potomka. Poniżej winogrona, które docierają do basenu wypełnionego wodą otoczonym siedmioma murami i siedmioma filarami, na których znajdują się mnisi trzymający wazony w kształcie jaja. W basenie stojące postacie nagiego mężczyzny i kobiety spożywających kiście. Całość opiera się na jednym kątowym filarze, który sama jest w drugim kwadratowym basenie. Obejmujący filar jest rosły mężczyzna prawdopodobnie Samson, który jest jedną nogą w wodzie, po jego lewej stronie mamy skrzydlatego anioła, a na prawo inną postać ludzka z nieokreślonej kolczastej strukturze. Z przodu ozdobiony jest basen skrzydlatym smokiem, z którego ust wypływa ropucha. Liczba linii wierszy poniżej przypomina ułożenie tekstu jak u Ashmole'a. Na każdym z czterech rogów jest kolumna z hermetycznym wazonem. Całość przedstawionego opisu jest ozdobiona piórami. Basen opiera się na murze z przodu, który jest strzeżony przez Czerwonego Lwa (z lewej) i Zielonego Lwa (z prawej) na
obu stronach pieca z napisem "Ust choleryka się strzeż". (rys. 1)

(3) Duże słońce oczy i usta, deszcz uderza w postać koronowanego ptaka Hermesa, który gryzie swe lewe skrzydło i stoi na kuli w której siedem piór tkwi (rys. 1). Dalej pozornie spadające pióra w postaci promieni słonecznych. Trochę więcej poezji jest pod obrazkiem, w którym jest znany fragment: "Jam jest ptak Hermes własne skrzydła pożerając oswojony zostałem". Następnie w większej kuli zawarte jest innego rodzaju połączona biel, czerń i zieleń w postaci trzech kul, całość emanuje promieniami z tego.

(4) Ta kula jest umieszczona w księżycowej strukturze poniżej która w pysku trzyma smok, jego skrzydła nie wydają się być przywiązanymi do jego ciała, ale do kuli, na której on stoi. Smok krwawi ze swego żołądka, a krople wpływają do kuli, na spodzie której są trzy mniejsze czarne kule. Następują później trzy ostatnie akapity poezji.

(5) Zwój kończą dwie postacie jedna z nich to Hermes (na 2różnych kopiach, który zamieściłem w tym artykule nie ma tej postaci), natomiast druga (zawarta) prawdopodobnie może być samym George'm Ripley'em.

Porównując z innymi kopiami manuskryptu Ripley'a w Wielkiej Brytanii. Różnice są zebrane w tabeli, i dzielą się one na trzy kategorie:
a.) Konwencjonalne, wszystkie są bardzo podobne w treści, stylu i układzie, ale ze znacznymi różnicami w wykonaniu rysunków i niektórymi rozbieżnościami w treści wierszy. Pisownia jest fascynująca w swojej różnorodności i zarówno osobno jak i między zwojami.
b.) Dwóch układających się w pozycji półleżącej mnichów zastępuje Hermes liczba wazonów na zwoju jest zmienna, jak i tam są zmiany godeł.
c.) Jeden ze zwojów jest zupełnie inny w treści i znajduje się wraz z motywem róży, co prawdopodobnie jest przykładem Różokrzyżowców*A**, którzy mieli wpływ na pewien element w historii zwoju. Najczęściej kopie manuskryptu sporządzane są na arkuszach papieru, które są montowane na podłożu z papieru, lnu, lub pergaminu. Zwój w British Library (Sloan 2523B, Roll 45) wydaje się być sporządzony na pergaminie z części mapy wschodniej Niemiec co jest obecnie częścią Polski.

*A** Rosicrucianism - jest teologią Zakonu Różokrzyżowców - tajnego stowarzyszenia z mistyków, którzy twierdzili, że została założona pod koniec średniowiecza w Niemczech przez Christiana Rosenkreuza. Posiada doktryny "zbudowane na ezoterycznych prawdach zamierzchłej przeszłości", które "ukryte dla przeciętnego człowieka, zapewniają wgląd w naturę, świat fizyczny i duchowy." Symbolem to Różokrzyż.

Główne źródła manuskryptu:
źródło -> http://www.levity.co...my/rscroll.html
żródło2 -> http://www.alchemywe...om/rscroll.html
źródła kolejne--------,
..............................\|/

Info o Georgu Ripley'u na podstawie tych linków:

http://en.wikipedia....ley_(alchemist)
http://freepages.gen...vis/ripley.html
http://www.levity.co...emy/ripley.html
http://www.bartleby.com/212/0806.html
http://www.ingentaco...000003/art00001
http://www.answers.c...c/george-ripley

Info o manuskrypcie i interpretacja na podstawie tych żródeł:
http://www.bium.univ...x01x039x049.pdf
http://www.rcpe.ac.u...pley/ripley.php
http://illiteratureb...ley-scroll.html

tłumaczenie i opracowanie: Dżekson
dla: www.paranormalne.pl

5miesięcy tłumaczenia i kilka załamań psychicznych..
i tak nie jestem zadowolony z efektu końcowego..
wszelkie prawa niestety zastrzeżone xD
kopiowanie i udostępnianie tylko za zgodą autora.


Szczególne podziękowania za wsparcie i pomoc w tworzeniu artykułu dla:
D.B. Cooper
Pieter
Sante
androll33
FCrimson
Sandra
i mojej nauczycielki angielskiego
i wielu innych osób, które w mniejszy czy większy sposób przyczyniły się do powstania tłumaczenia

 • 12#2

antietam.
 • Postów: 320
 • Tematów: 114
 • Płeć:Mężczyzna
 • Artykułów: 34
Reputacja znakomita
Reputacja

Napisano

Nareszcie Ci się udało.
Wielki szacunek dla Ciebie, sam męczę się na podobnym tłumaczeniem od kilku miesięcy, wiec tym bardziej doceniam trud włożony w Twój tekst.

Pozdrawiam
 • 1#3 Gość_mag1-21

Gość_mag1-21.
 • Tematów: 0

Napisano

Moje uznanie dla pracy i pomyslu. Dla mnie rewelacja! Sama bede miala z tym pracy na nastepne kilka miesiecy, albo i wiecej.
Serdecznie pozdrawiam.
 • 1

#4

Opiart.
 • Postów: 202
 • Tematów: 7
 • Płeć:Mężczyzna
Reputacja zadowalająca
Reputacja

Napisano

Też gratuluję cierpliwości!

Jednak nie ma czegoś takiego jak "kamień filozoficzny". Dzisiejsza nauka wyklucza możliwość zamiany jednej substancji w drugą. Może autor tego manuskryptu zrobił jakąś inną substancję (?), która po połączeniu na przykład z metalem barwiła go na kolor złota? Napiszcie, czy istnieje takie coś. Ale, żeby odszyfrować ten przepis ukryty w tym rysunku, trzeba by było mieszkać w średniowieczu. Według mnie w dzisiejszych czasach jest to już nie możliwe...
 • 0

#5

dżek.

  Muzyka Śnieżnych Pól

 • Postów: 1196
 • Tematów: 280
 • Płeć:Mężczyzna
 • Artykułów: 39
Reputacja znakomita
Reputacja

Napisano

Dowody są znikome, ale jakieś zapiski z średniowiecza pochodzą, że coś z kamieniem filozoficznym miało miejsce. Było wielu fanatyków, którzy całe zycie poszukiwali sekretu eliksiru życia i bogactwa ale przy okazji przeprowadzanych doświadczeń odkrywali inne, nieraz bardzo przydatne substancje, zdarzało się nawet, że wybuchowe. Owe doswiadczenia alchemiczne, które przeprowadzali dominikanie spowodowały pożar w klasztorze świetej Trójcy w Krakowie, a oprócz tego spłonął przy okazji Pałac Biskupi i domy na przyległych ulicach. Wszyscy alchemicy swoje doświadczenia spisywali w dziennikach za pomocą sobie tylko znanych szyfrów, aby "konkurencja" nie zdołała odczytać i podkraść efektów ich pracy. Trudno w tej chwili ustalić, czy Kamień Filozoficzny jest legendą czy faktycznie komuś , kiedyś udało się taki specyfik uzyskać.

Była jednak jedna osoba która poszukując eliksir stała się w pewnym momencie bardzo bogata.Tą osoba był Francuz Mikołaj Flamel (dodam, że to Flamel jako pierwszy podobno stworzył K.F. :P )żyjący na przełomie XIII i XIV w. Pracował on jako kopista i natrafił na księgę której nie mógł odczytać. Okazało się, że był to stary żydowski traktat alchemiczny który ponoć zawierał przepis na sporządzenie Kamienia Filozoficznego. Po wielu eksperymentach chyba udało mu się przemienić metal w złoto,bo od tej pory Flamel wraz z małzonka żył w bogactwie. Ufundowali bardzo duzo Kościołów i Klasztorów co zostało skrupulatnie odnotowane w ówczesnych kronikach.Po śmierci Flamelów w poszukiwaniu przepisu na Kamień Filozoficzny rozebrano ich dom po same fundamenty, ale nie odnaleziono żadnych dowodów na istnienie tajemniczego specyfiku. Opisuje on w swojej biografi "Le livre des figures hieroglyphiques" (Księga figur hieroglificznych), sen w którym objawił mu się anioł i trzymając w rękach w księgę napisaną przez Abrahama Żyda powiedział do niego: "Spojrzyj na tę księgę, z której nic nie rozumiesz: dla wielu, oprócz ciebie, pozostanie ona niezrozumiała; jednak pewnego dnia zobaczysz to, czego nikt inny nie będzie mógł ujrzeć..."

Jak pisze dalej Flamel, niedługo po tym śnie odkrył i zakupił bogato zdobioną księgę za dwa floreny, której autorem był Abraham Żyd. Opisywała ona kolejnme kroki Wielkiego Dzieła. Później Flamel opisuje jakie trudy musiał przebyć, by zrozumieć w pełni symbolikę i znaczenie zawartej w księdze treści. (Każdy alchemik zapisywał swoje teksty tak by inni nawet mieli problemy ze zrozumieniem, na tym polegała tajemnica :) ). Nie mniej później mamy notatkę: "Śledząc słowo w słowo treść książki, dokonałem projekcji z czerwonym kamieniem(...), około piątej wieczorem sprawiłem, że złoto uległo transmutacji, z całą pewnością stając się lepszym od powszechnie dostępnego złota".

Nicolas Flamel twierdził, że 17 stycznia 1382 roku stworzył ćwierć kilograma srebra, "lepszego od minerału pochodzącego z kopalni". Twierdził, że tego samego roku 25 kwietnia o godzinie piątej udało mu się dokonać transmutacji rtęci w złoto, jak pisał:
"bardziej czyste od powszechnego, delikatne, giętkie, mogę to potwierdzić".

Nie mniej poza jego autobiografią i notatkami nie ma żadnych dowodów na to by mu się to udało.


Kolejnym alchemikiem któremu ponoć udało się odkryć tajemniczy przepis na eliksir życia był Aleksander Seton. Z kronik wynika, ze wiele razy w obecności kilku osób dokonywał udanej przemiany metalu w złoto i nigdy nie udowodniono mu oszustwa. Los nie obszedł się z nim łaskawie, bo został on uwieziony przez elektora saskiego Chrystiana II. Za pomocą tortur próbował zdobyć od Setona tajemnice pozyskania bogactwa,ale alchemik nie powiedział nic. Przez wiele miesiacy był na przemian leczony i torturowany, przypalany rozżarzonym metalami, a jego ciało szarpane cęgami.Wykupiony został z niewoli dopiero przez Michała Sedziwoja z Krakowa ,który liczył na to, że Seton w przypływie wdzięcznosci odkryje tajemnice Kamienia Filozoficznego. Wkótce po odzyskaniu wolności Seton zmarł zabierając swoją tajemnicę do grobu. Pozostało jednak trochę tajemniczego proszku z którego Sedziwój uzyskał sporo złota. Proszek jednak szybko się skończył a tajemnice jego składu nikt nie zdołał odkryć.

Tajemnicą Kamienia Filozoficznego był zafascynowany Hitler kóremu do prowadzenia działań wojennych było potrzebne bardzo dużo pieniedzy.Hitler od zawsze interesował się okultyzmem i przeprowadzał na szeroką skalę różne doświadczenia i poszukiwania. Doswiadczenia w celu uzyskania składu Kamienia Filozoficznego prowadził Franz Tausend, który odniósł spektakularne sukcesy. Podczas II Wojny światowej krążyły opiowieści o tym, ze w laboratoriach hitlerowcy wytważają złoty kruszec z innych metali. Jedynym jednak kruszcem jaki znaleziono po klęsce Hitlera było złoto pochadzace z zębów zabitych jeńców.

To są tylko domniemania, nie możemy mieć 100% dowodów z przed kilku wieków. . :)
 • 1#6

Mischakel.

  Ataman

 • Postów: 761
 • Tematów: 17
 • Płeć:Mężczyzna
Reputacja bardzo dobra
Reputacja

Napisano

Ciekawe, czy pod koniec życia faktycznie uznał, że to wszystko bujda czy to była zmyłka... :) Ale manuskrypt baardzo ciekawy, dobry materiał na książkę, film czy jakąś ciekawszą gierkę. Ma klimat tajemniczości...
 • 0

#7

Pieter.
 • Postów: 20
 • Tematów: 4
 • Płeć:Mężczyzna
Reputacja neutralna
Reputacja

Napisano

łoł... naprawdę porządnie opracowany materiał, szczere mówiąc już zwątpiłem, że jeszcze nad nim pracujesz ;p. Wielki dzięki za pomoc, to kawał dobrej roboty ;).
 • 0

#8

dżek.

  Muzyka Śnieżnych Pól

 • Postów: 1196
 • Tematów: 280
 • Płeć:Mężczyzna
 • Artykułów: 39
Reputacja znakomita
Reputacja

Napisano

Pieter, a jednak sie udało..

co do kamienia filozoficznego to on istnieje..

Współczesnym chemikom udało się z dużym prawdopodobieństwem ustalić skład k. f. Owym kamieniem była mieszanina tetrachlorozłocianu (III) srebra z domieszką chlorku złotawego i złota metalicznego (Ag[AgCl4] + AuCl + Au). Za pomocą tego „kamienia” nie można jednak otrzymać złota z metali nieszlachetnych. Obecnie możliwe jest uzyskanie znikomych ilości złota (np. z rtęci) w reaktorach atomowych i cyklotronach, ale jest to nadzwyczaj kosztowne, a więc całkowicie nieopłacalne.

Metafora jest używana w wielu dziedzinach wiedzy, np. w fizyce – dla nadprzewodników jako transmutatorów promieniowania elektromagnetycznego w fale grawitacyjne.
Tym, którzy chcieliby poczytać o odkryciach Davida Hudsona zapraszam (nie będę wklejał tutaj, bo troszkę artykuł zajmuje). Artykuł przedstawia nadprzewodnik, który leczy ludzi.. zagina czasoprzestrzeń, a innej formie nie istnieje w trójwymiarze.. gorąco polecam!
Biały proszek złota

Użytkownik dżekson edytował ten post 13.07.2010 - 11:57

 • 2#9 Gość_mag1-21

Gość_mag1-21.
 • Tematów: 0

Napisano

Pozwole sobie stopniowo wrzucac to, co udalo mi sie odszyfrowac.
Rysunek pierwszy podpisany:"Oto jest ostatni z Białego Kamienia i początek Czerwonego." Jest jednym z symboli masonskich a przedstawia wirujace merkaba. "Merkaba to pole energii otaczające każdą żyjącą istotę w całym wszechświecie, zbudowane według świętej geometrii, łączące ducha, ciało i serce. Oznacza nośnik, rydwan ze światła, który może pomóc nam dotrzeć do innych poziomów rzeczywistości lub potencjałów życiowych. Kiedy zaktywizuje się w ciele człowieka, wówczas taka osoba ma kontakt z Najwyższym Źródłem. Uzyskuje pełną ochronę, siłę i moc,
W pracy z Merkabą chodzi o reaktywowanie pól otaczających nasze ciało fizyczne. Regularna praca medytacyjna pozwala otworzyć serce, rozszerzyć pole świadomości, osiągnąć pełnię swojego potencjału. Uruchamia się proces wewnętrznego uzdrawiania i odmłodzenia ciała fizycznego, emocjonalnego i duchowego. Merkaba drzewo zycia, esencja istnienia.
tincture-chyba jednak uzylabym slowa " esnencja"
Aceton- ezoterycy (nauki hermetyczne) znaja taka substancje, a raczej energie, o ktorej mowi sie: w zetknieciu z energia milosci wszystko co nia nie jest, ulega rozpuszczeniu, oraz poddane jest ponownemu przetworzeniu.
nawiazanie do Hermesa Trismegistusa:
cyt "Żadna część nauk okultystycznych posiadanych przez świat nie jest tak bardzo strzeżona jak fragmenty nauk hermetycznych napływających do nas przez dziesiątki stuleci, które minęły od życia ich wielkiego twórcy, Hermesa Trismegistusa, "skryby bogów", który żył w Egipcie w dniach, gdy obecna rasa ludzi była jeszcze w początkowym etapie rozwoju. Był on współczesny Abrahamowi, a jeśli legendy mówią prawdę, był też nauczycielem tego czcigodnego mędrca.

"Umysł (tak samo jak metale i elementy) może zostać transmutowany, od stanu do stanu; od stopnia do stopnia; od uwarunkowania do uwarunkowania; od bieguna do bieguna; od wibracji do wibracji. Prawdziwa hermetyczna transmutacja jest sztuką mentalną" - Kybalion.

A to juz z tekstu George'a
"Zaprawdę będzie Ci dane to zrozumieć
Teraz będę tutaj zaczynać
Aby nauczyć Cię właściwej drogi
Albo jeszcze pokazać trochę drogę do zwycięstwa
Troszczcie się o to co mówie"

Mysle, ze kamien filozoficzny jest krysztalem, a raczej dwoma zespolonymi jak merkaba, kazdy wirujacy w przeciwnym kierunku.Izotropowa matryca wektorowa osmioscianu, jako model budowy wszechswiata i znow merkaba,sa identyczne w wygladzie i dzialaniu.
Zauwazylam jeszcze jedna ciekawa rzecz, ktora potwierdza moja teorie: ten starszy pan z pierwszego obrazka ma wokol glowy wstege, wstege ktora mi przypomina wstege Mobiusa...Jak na tamte czasy to chyba nie mozliwe, ale... w Strukturze Przejawiania post 289 przedstawilam cyfrowy zapis tegoz krysztalu (modelu/matrycy), ktorego odnalazlam w szachownicy masonskiej, mojej innej rozgryzanej zagadki.Tam rowniez odnalazlam wstege Mobiusa,zapis cyfrowo-wektorowy. Dodam jeszcze tylko, ze wszechswiat energetyczny jest odwzorowany dokladnie w taki sam sposob w naszym wnetrzu, jak jest na zewnatrz.Makro i mikrokosmos.
Pozdrawiam

Użytkownik mag1-21 edytował ten post 29.10.2010 - 00:06

 • 2

#10

Aidil.

  Są ci co wstają z łózka, i ci co ewentualnie wstają z kolan.

 • Postów: 4408
 • Tematów: 88
 • Płeć:Kobieta
Reputacja znakomita
Reputacja

Napisano

Treść mamuskryptów, receptór posiadała i nadal posiada wiedzę ezoteryczną i egzoteryczną. Tajemnicą nie jest również to ze posiadała i nadal posada wiele pozomów zawartych w nimej przekazów.

Gratuluję.
 • 0#11 Gość_Dolg

Gość_Dolg.
 • Tematów: 0

Napisano

Moja gratulacje bardzo ciekawy tekst. Doskonale , że wciąż są świadectwa o ogromnej wiedzy starożytnych. Czekam na wiecej
 • 0

#12 Gość_mag1-21

Gość_mag1-21.
 • Tematów: 0

Napisano

Bede sie odnosic do postow i tematow wielu osob w bardzo (pozornie) roznych tematach. Kazdy z nas ma w sobie pamiec nieswiadoma, swiadoma i nadswiadoma i kazdy z nas nosi w sobie element wiedzy.Tylko przez wspolne polaczenie moze sie udac ogolne zrozumienie.Bede sie starac zsyntetyzowac wiedze ta, ktora rozpoznalam. Zdaje sobie sprawe z trudnosci zadania jakie biore na siebie, ale czego sie nie robi dla ideii...Trudnosc jest tym wieksza, ze musze laczyc nie tylko tematy, ale i rozne aspekty tej samej rzeczywistosci:

Tajemnicą nie jest również to ze posiadała i nadal posada wiele pozomów zawartych w nimej przekazów.

Dzieki za pomoc w wyjasnianiu :rotfl: Dzekson
Dopiero zamieszczenie ostatnich tematow dalo mi brakujacy element...
http://www.paranorma...=1
"Czarne Morze. Czarny Księżyc. Czarne Słońce" Galaktyki film 3
Poczatek byl tak ogromnym skupieniem wszystkiego w sobie,ze nie bylo nic odrebnego, to wtedy wszystko bylo "Jednym".
Ciemna materia byla nierozdzielona z ciemna energia, a czarne morze bylo proznia, w ktorej zostalo umieszczone wszystko i nic. Nadmierne skupienie doprowadza do wybuchu, narodziny swiatla... Prosze nie mylic tutaj tej skupionej w sobie Istoty z pierwszenstwem bytowania "ciemnosci", to nie jest ta sama ciemnosc, ktora pojawi sie pozniej jako czynnik zla i negatywnosci.
Slonce i ksiezyc, symbole energii jing i jang. On slonce, pierwiastek meski(poznawanie, doswiadczanie, eksploaracja, agresja ale i wiedza, madrosc), ona ksiezyc,pierwiastek zenski( intuicja, Matka Natura, swiadomosc,macierzynstwo i milosc).Darem zycia tych dwojga jest pierwsza istota duchowa(kim jest moze porozmawiamy w innym dziale)tu bedzie usmiech w strone Niedoskonalego...
"Musisz stworzyć Wodę z Ziemi, i Ziemię z Powietrza, i Powietrze z Ognia, i Ogień z Ziemi."
woda z ziemi, plyn z materii, jak nic przypominna mi ...plazme
moj post w temacie: Czy kamienie zyja?"
Materia ożywiona to np. człowiek, a nieożywiona to np. kamień, ale dlaczego nieozywiona ,czy z powodu, braku swiadomosci, ktora to czlowiek juz
posiada? Zakladam, że cała materia była nieożywiona tuz po Wielkim Wybuchu. Następnie zaczyna sie proces schladzania materii i pojawiają się pierwsze cząstki elementarne. Teraz atomy zaczynaja się grupowac, powstają zalążki supergromad (no wypisz wymaluj powstawanie galaktyk). Wciąż wszystko jest martwe. Dłuższa przerwa i ...pojawia się coś takiego jak białko, materia ożywiona. To wszystko jednak powstało z materii nieożywionej (ciemnej?).
Więc uważam, ze nie ma czegoś takiego jak materia ożywiona i nieożywiona, bo kazda z nich zawiera w sobie potencjał życia. W takim samym stopniu nasz mózg jak i kamień.
Nikt mi nie wmowi, ze to co żywe pochodzi od martwego...
Jesli by uznac ze ciemna materia jest martwa..., ale ja zalozylam, ze nie jest i Gerog takze, ma to dalszy ciag.Kiedy mowimy o tej ciemnej materii i tej ciemnej energii, oraz o tylko(?)potencjale zycia, to wszystko sie zmienia z chwila wybuchu, bo oto rodzi sie duch, wraz z wlasna duchowa swiadomoscia, Swiat nadal jest dualny.
"i Ziemię z Powietrza" Pierwsze Istoty duchowe powstaja(rodza sie) z tej niezwykle skupionej materii.Ziemia w tym kontekscie to mylne slowo, "Gdzie jest grunt musisz znać tutaj"(tekst Georga)
"Jezus uzyl slowa "gleba i ziarno".Ziarno jest mysla, pragnieniem,Tego nie bede rozwijac dalej bo pojawi sie OT.Pierwsza Istota duchowa przybiera postac, a wiec cos materialnego juz nie duch.Z powietrza (ducha) stworzono ziemie(materie/cialo), to nie ma nic wspolnego z postrzeganiem planety pod tytulem Ziemia.A jesli nawet ma to tylko w kontekscie iz, wlasnie teraz powstaje trzeci wymiar, bo pozostale dwa opisalam wczesniej.
Na dzis wystarczy, to jednak jest dla mnie ogromny wysilek i koncentracja umyslu.
Ale jescze wroce :mrgreen:
Pozdrawiam wszystkich.
Ps.ciekawostki:
Wężem życia nazywane jest to także". No nic nie przychodzi na mysl tylko kundalini, jesli tylko moge dorzucic, ze w tym kontekscie "zycie" oznacza "wolnosc"....

"Po zawarciu związku małżeńskiego, które zostało rozpoczęte
w czasie ślubu Daj im do picia
Aceton, który jest dobry i znakomity Lepszy dla nich od każdego wina"
Greccy bogowie pili ambrozje, nektar zotego plynu.Energia milosci w innym wymiarze moze juz nie byc energia a moze miec postac plynna.Inny wymiar inna konsystencja, czy swiatlo zlote jest pokarmem bogow?
I jescze jedno na koniec od samego Geroga:
"Filozofowie nazywają to kamieniem
Kamienia Filozoficznego nie pojmiecie
W świecie nie ma takiego jednego
On musi byc wykonany z jego wlasnej natury...

Użytkownik mag1-21 edytował ten post 29.10.2010 - 23:09

 • 0

#13 Gość_Dolg

Gość_Dolg.
 • Tematów: 0

Napisano

,,Wielka Praca"
Ta sztuka winna pozostać tajemną,
Czego przyczynę pojąć nietrudno:
Jeśli zły człowiek jej siłą zawładnie,
Cały świat chrześcijański zniszczyć zdoła...
THOMAS NORTON, ,,Pomocnik Alchemika"

,,Alchemia to dążenie do przekształcenia powszedniej rzeczywistości w świat doskonały"Wielu ludzi żyje w niezbitym przekonaniu, że każde marzenie można urzeczywistnić. Ta wiara stanowiła podstawę alchemii, której oddawali się bez reszty uczeni od czasów najdawniejszych do początku XVIII wieku. Niestety, szczęście stało się udziałem wybranych. Pozostali odeszli w niebyt rozgoryczeni.

Według księgi proroka Henocha i wczesnochrześcijańskiego teologa Tertuliana ciemni aniołowie , których Bóg pozostawił na ziemi za to, że ulegli wdziękom ,,córek człowieczych”, uczyli ludzi botaniki , astrologii , alchemii. Otrzymane od nich tajniki wiedzy pozwoliły ludziom wznieść się ponad świat zwierząt i przeżyć w surowych warunkach. Przekazywane z pokolenia na pokolenie podstawy nauk przechowywali egipscy kapłani, potem odziedziczyli je wschodni mędrcy, a wreszcie stały się własnością uczonych Europy Zachodniej. Alchemicy szukali w starożytnych rękopisach sekretów uzyskania: 1)kamienia filozoficznego, 2) eliksiru życia i 3) alkahestu – uniwersalnego rozpuszczalnika. Na tych trzech filarach, dających jakoby ich posiadaczowi nieograniczoną moc magiczną, opierała się alchemia, którą, nawiasem mówiąc wtajemniczeni woleli nazywać ,,wielką sztuka” lub ,,wielką pracą”. Czarodziejskie skarby mogli otrzymać tylko ludzie czyści duchowo, którzy w całości poświęcili się nauce. Zachowało się wiele opisów procesu przemiany zwykłych metali w drogocenne. Teksty te są jednak zaszyfrowane i często wyglądają prawdziwa abrakadabra. Jak choćby
Urywek z pracy XV-wiecznego alchemika pseudo-Arystotelesa: ,,Weź żmiję i umieść w powozie z czterema kołami , obracaj ją na ziemi, póki nie pogrąży się w głębinach morza” .

Za alegorycznymi symbolami kryły się nie tylko nazwy pierwiastków i procesów chemicznych , ale również coś znacznie ważniejszego. Już francuski alchemik Nicholas Balois wyjaśniał, że ,,nazywa się on kamieniem, ale bynajmniej takowym nie jest”. A czyj jest w takim razie? Duchową zasadą, która może przejawić swoją siłę tylko w rękach odpowiedniego człowieka. Ale sama siła może być zawarta w różnych przedmiotach : w kamieniu – zwykłym lub szlachetnym; metalowym pierścieniu lub mieczu; drewnianym kiju lub lasce-omfalosie ( w bajkach nazywa się ją ,,magiczną pałeczką”). Zdolność do zmiany struktury metalu to tylko jedno z jej pobocznych działań. Z pomocą siły można dokonać znacznie bardziej radykalnych przemian. Jeśli jednak zechcecie, nie mając pojęcia o rzeczywistym znaczeniu kamienia filozoficznego, posłużyć się nim, na przykład dla zysku, to po prostu nie zadziała- cynowa łyżka nie przemieni się w złotą!

Człowiek dążący do duchowej doskonałości i osiągający, w rezultacie wytrwałej pracy nad sobą, stan świętości, uzyskuje też zdolność czynienia cudów. Może leczyć przykładaniem rąk, chodzić po wodzie, latać nad ziemią, choć specjalnie tego nie pragnął. Jego osobista świętość jest gwarancją , że będzie czynił cuda tylko w szlachetnych celach. Z drugiej strony mag, który chce zadziwić niedoświadczonych i zarobić na tym, może wykonywać tylko tanie sztuczki, dalekie od prawdziwych cudów. To samo dotyczy kamienia filozoficznego : jego siła sama znajdzie człowieka przygotowanego i czystego. Ale dla chciwca pozostanie niedościgłym marzeniem.

Rozumie się samo przez się, że i eliksir życia nie jest celem, lecz jedynie środkiem. Bóg obdarzył duszę nieśmiertelnością, ciało natomiast jest ograniczone czasem. Sztucznie przedłużona życie byłoby nieznośnie nudne: każdy następny dzień stanowił by kopię poprzedniego, składając się na szarą, monotonną egzystencję.

Mimo to eliksir istnieje i można się nim posłużyć. Znany jest przypadek, kiedy mag Cagliostro, ulegając uporczywym prośbom starszej i znękanej dolegliwościami damy, wręczył jej flakon z ,,winek Egiptu”. Arystokratka wstawiła drogocenny płyn do kredensu, i[ uprzedziwszy służącą, aby przypadkiem nie wypiła ,,lekarstwa na kolkę żołądkową”. Nie powinna była tego mówić! Pokojówka uznała , że zwykłej mikstury nie chowa się ukradkiem w kredensie i postanowiła wypróbować ten środek na bóle brzucha. Natychmiast poczuła się lepiej, jakby zrzuciła brzemię ostatnich lat.
Rankiem rozpętało się piekło! Starsza dama zrobiła cudownie odmłodniałej i wyładniałej służącej straszliwą awanturę. Za przeczenia na nic się nie zdały : wina była wypisana na twarzy. W dosłownym sensie- na twarzy. Oczywiście pokojówkę wyrzucono z hukiem. I jak to zwykle bywa, zastosowanie eliksiru życia nie wyszło na dobre nikomu : ani starej arystokratce ,ani służącej , która straciła pracę z powodu głupiej ciekawości. Nie wiadomo jeszcze, czy rozpoznano ją w domu! Całkiem możliwe , że biedna dziewczyna na domiar wszystkiego została jeszcze włóczęgą.

O alkaheście – uniwersalnym rozpuszczalniku – wiadomo tyle, że jego próbowano stosować niezgodnie z przeznaczeniem: a to jako lek zwalczający wszystkie choroby- panaceum , a to jako środek do wyłamywania drzwi metodą niszczenia zasuw i zamków. Ale alkahest nie wpadł w ręce szarlatanów.
(Paw - symbol ,,wielkiej pracy". Alchemicy szukali sposobów otrzymania kamienia filozoficznego, w którym zawatra jest wieczna mądrość. Niektórym udało się urzeczywistnić swoje marzenie)

Mimo to ,,wielka praca” okazała się niezwykle pożyteczna: wynaleziona została metoda badań przyrodniczych, a przy okazji uzyskano wiele związków chemicznych wykorzystywanych do dzisiaj.
Ale kamień filozoficzny nadal czeka na tego, kto będzie godny go posiąść.

Atlas Tajemnic i zagadek III

Troche więcej na temat alchemii tutaj

Użytkownik Dolg edytował ten post 30.10.2010 - 12:04

 • 0

#14 Gość_mag1-21

Gość_mag1-21.
 • Tematów: 0

Napisano

Pisalam o narodzinach swiatla, swiatla bialego.Georg pisze:"Podjąłem syna w świetle"
A takze o rozdzieleniu ciemnej energii i ciemnej materii "Teraz, kiedy to małżeństwo jest skończone"
Ale obraz bielego swiatla jest rowniez na rysunku pierwszym, oraz siedem barw podstawowych swiatla bialego,ktorego materialnym odpowiednikiem jest postac bialego krysztalu. Merkaba w najczystszej krystalicznej postaci-lod, a wiec WODA, woda zycia. Matryca z zapisem wygladu wszystkich innych Merkaba, oraz odpowiednich barw pozostalych centrow energetycznych(czakry).Na tym rysunku jest cos jeszcze: 7 praw rzadzacych wszechswiatem. Siedem praw hermetycznych, na których oparta jest cała filozofia hermetyczna.
Sam rysunek okregu i mniejszych wokol niego, jest obrazem fraktalnosci tegoz wszechswiata.
Aidil ma racje mowiac:

Treść mamuskryptów, receptór posiadała i nadal posiada wiedzę ezoteryczną i egzoteryczną. Tajemnicą nie jest również to ze posiadała i nadal posada wiele pozomów zawartych w nimej przekazów.


"Oto jest ostatni z Białego Kamienia i początek Czerwonego."
Matryca daje poczatek "zycia", zostaje uaktywniona energia czerwonego promienia. I gestosc, swiat krysztalow i mineralow, swiat trzech wymiarow.
Aktywnosc czakry podstawy, waz zaczyna sie wznosic...W swiecie ducha bedzie to istota ,jedyna najblizej Stworcy i Zrodla.
Autor pisze o niej:Czerwonego Dziąsła, jest on zbyt jasny
Dziąsła, które są zarówno trowe?
 • 0

#15 Gość_Dolg

Gość_Dolg.
 • Tematów: 0

Napisano

Troche skojażyło mi się to z tym ptakiem hermesa , i kilkoma cytatami z tekstu , dlatego tak wtrące to zdjęcie.
Zdjęcie
 • 0


 

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości oraz 0 użytkowników anonimowych

stat4u